Izjava o zaštiti, poverljivosti i nepovredivosti podataka o ličnosti kandidata za posao (u skladu sa GDPR-om)

 

Kao deo svake procedure izbora osoblja, "ТЕSY" OOD ("Društvo") prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koji se odnose na kandidate za posao. Društvo se angažuje da bude transparentno što se tiče načina na koji prikuplja i koristi te podatke i ispunjava svoje obaveze da štiti podatke.

Koje ćemo informacije prikupljati?

"ТЕSY" OOD prikuplja skup podataka o Vama. Što uključuje:

Društvo prikuplja skup podataka o Vama. Što uključuje:

·         Vaše ime, adresu i detalje za kontakt uključujući imejl adresu i broj telefona;

·         detalje o stečenim kvalifikacijama, umećima, profesionalnom iskustvu i radnom stažu;

·         informacije o Vašim pravima da radite u Bugarskoj;

·         na ulazu i u zajedničkim prostorijama "ТЕSY"-a OOD vrši se video-nadzor u cilju obezbeđivanja bezbednih uslova rada zaposlenima u Društvu i radi zaštite njihovih zakonskih prava i interesa, kao i u cilju obezbeđivanja neophodne prevencije zločina; video-nadzor je svugde označen informacijskim pločama u skladu sa zahtevima GDPR-a;

Društvo može prikupljati ove informacije na različite načine. Tako, na primer, podaci se mogu sadržati u molbi za prijem u radni odnos, u biografijama ili rezimeima, mogu da budu dobijeni iz Vašeg pasoša ili drugih ličnih dokumenata, ili da su prikupljeni tokom audicije ili drugog oblika ocenjivanja.

Takođe možemo prikupljati lične podatke o Vama od trećih strana, na primer od bivših poslodavaca u vezi sa preporukama za posao. Te informacije ćemo od trećih strana tražiti tek nakon što Vama bude upućena ponuda za posao, a mi ćemo sa svoje strane Vas obavestiti o tim preduzetim akcijama.

Podatke ćemo čuvati na različitim mestima, uključujući i u registraciji Vaših kandidatura, u sistemima za upravljanje ljudskim resursima, te u drugim informacijskim sistemima (uključujući imejl).

 

Zašto "ТЕSY" OOD obrađuje podatke o ličnosti?

Moramo obrađivati podatke o ličnosti kako bismo preduzeli neophodne akcije u vezi sa Vašim zahtevom pre nego što sa Vama zaključimo ugovor. Takođe se može dogoditi da moramo obrađivati Vaše podatke da bismo zaključili sam ugovor sa Vama.

U nekim slučajevima podatke moramo obrađivatii kako bismo bili sigurni da se pridržavamo svojih zakonskih obaveza. Tako, na primer, naša je obaveza da proverimo da li kandidat ima pravo raditi na teritoriji Bugarske pre nego što bude zaposlen.

Društvo ima legitiman interes za obradu podatke o ličnosti tokom procedure izbora osoblja i vodi arhivu tog postupka. Obrađivanje podataka kandidata za posao nam dozvoljava da upravljamo procedurom izbora osoblja, da ocenjujemo i utvrđujemo sposobnost kandidata za obavljivanje posla, te da odlučimo kome da ponudimo posao.

Ako Vaša prijava za posao nije odobrena, Društvo može čuvati Vaše podatke u datoteci u slučaju da se u budućnosti jave mogućnosti za posao za koji biste bili pogodan kandidat. Pre nego što pristupimo proceduri pohranjivanja Vaših ličnih podataka u tu svrhu, zatražićemo Vašu saglasnost koju ćete moći povući u bilo kojem trenutku.

  

Ko ima pristup podacima?

Može se vršiti interna razmena vaših informacija radi sprovođenja procedure o izboru osoblja. Postupak uključuje članove odseka ljudskih resursa, lica koja vode audiciju i učestvuju u procesu izbora, rukovodioce odseka u kojima ima slobodnih radnih mesta i IT osoblje, ako je pristup podacima potreban za vršenje njihovih funkcija.

Nećemo sa trećim licima deliti Vaše podatke, osim u slučaju kada je Vaša molba za prijem u radni odnos odobrena i Vam ponudimo posao. U tom slučaju možemo podeliti Vaše podatke sa bivšim poslodavcima radi dobijanja informacija o Vama, takođe i sa licima koji su kompetentni što se tiče Vašeg minulog rada kako bismo izvršili neophodne preliminarne provere.

 

Kako "ТЕSY" OOD štiti podatke?

Mi se prema sigurnosti Vaših podataka odnosimo odgovorno. Imamo interne politike i aktivne mehanizme za kontrolu koji osiguravaju to da Vaši podaci neće biti izgubljeni, slučajno uništeni, korišćeni nesvrsishodno ili šireni, te da trećim licima izvan naših zaposlenika nisu dostupni i to kada pravilno obavljaju svoje dužnosti.

 

Na koji period "ТЕSY" OOD čuva podatke?

Ukoliko Vaša molba za posao nije odobrena, organizacija će Vaše podatke čuvati na papirnom nosaču ili u elektronskom obliku u fajlu/fascikli u roku od 6 (šest) meseci nakon završetka odgovarajuće procedure  izbora osoblja. Ako pristanete da nam pružite Vaše podatke na papirnom nosaču ili u elektronskom obliku u fajlu/fascikli, čuvaćemo Vaše podatke u roku od još 6 (šest) meseci radi eventualnih budućih mogućnosti zaposlenja. Na kraju tog perioda ili čim jednom povučete Vašu saglasnost, Vaši podaci će biti izbrisani ili uništeni. Pri podnošenju Vaše biografije bićete upitan/a da li pristajete na to da se Vaši podaci čuvaju tokom čitavog perioda od 12 meseci u svrhu razmatranja za drugu poziciju ili ne.

Ukoliko je Vaša molba za zaposlenje odobrena, podaci o ličnosti koji su prikupljeni u procesu izbora biće prebačeni u Vašu radnu datoteku (na elektronski ili papirni nosač) i čuvani za vreme Vašeg radnog odnosa. O ovim periodima na koji će se Vaši podaci čuvati dobićete novi izveštaj.

 

Vaša prava

Kao subjekat podataka Vi imate skup prava. Vi možete:

·         da ostvarite pristup i dobijete kopiju Vaših podataka na zahtev;

·         da zatražite da organizacija zameni pogrešne ili nepotpune podatke;

·         da tražite da organizacija izbriše ili da stane obrađivati Vaše podatke, na primer podatke koji više nisu neophodni za svrhu obrade;

·         da izrazite neslaganje sa obradom Vaših ličnih podataka tamo gde Društvo računa na svoj legitiman interes kao pravni osnov za obradu.

 

Ako želite ostvariti neko od ovih prava, molimo kontaktirajte nas slanjem imejl na el. poštu dpo@tesy.com.

Ako smatrate da Društvo nije poštovalo Vaša prava na zaštitu ličnih podataka, možete se obratiti Komisiji za zaštitu ličnih podataka.

 

Šta se dešava ako ne pružite lične podatke?

Vi niste subjekat zakonske ili ugovorne obaveze pružanja podataka Društvu tokom izbora osoblja. Uprkos tome, ako ne pružite informacije, možda nećemo moći da obradimo Vašu molbu pravilno ili uopšte.